In een vorig blog hebben wij geschreven over de relatie tussen privacy en camerabeeldenDaarbij gaven wij aan dat om zeker te weten dat de inzet van camerabeveiliging ook de gewenste resultaten oplevert, het van belang is om van tevoren goed vast te stellen met welk doel een camera wordt geïnstalleerd.  In deze blog geven wij een verdere verdieping van de wet- en regelgeving omtrent cameratoezicht en privacy. Wat mag wel en wat mag niet en vanuit welke overwegingen?

Definitie van cameratoezicht

Allereerst is het belangrijk om heel precies te omschrijven wat onder cameratoezicht wordt verstaan. Wij hanteren de uitleg van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een camerabewakingssysteem zorgt ervoor dat er bij onraad snel gereageerd kan worden. Daarnaast helpen camerabeelden bij de opsporing en kunnen ze extra bewijsmateriaal vormen. Op haar website benoemt het CCV twee soorten cameratoezicht: publiek en privaat.

Publiek cameratoezicht

Foto’s- of camerabeelden maken van mensen in het publieke domein is toegestaan als het duidelijk aangegeven wordt. Met het publieke domein wordt bedoeld: alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. U kunt hierbij denken aan een duidelijk en zichtbaar bordje of sticker. Maar als de camera heel goed zichtbaar is (bijvoorbeeld in uitgaansgebieden), dan hoeft er niks extra worden aangegeven. Onopvallend cameratoezicht is in Nederland verboden.

Publiek cameratoezicht is wettelijk geregeld in de Gemeentewet 151c. Hierin staat dat de gemeente eerst moet kunnen aantonen dat cameratoezicht noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde, voordat er besloten wordt om (publiek) cameratoezicht toe te passen. Geldige redenen kunnen zijn toezicht op gebieden met onveilige situaties of waar met enige regelmaat wanordelijkheden voordoen.

Privaat cameratoezicht

In tegenstelling tot publiek cameratoezicht zijn de regels omtrent privaat cameratoezicht een stuk strenger. U mag niet zomaar filmen en/of van foto’s maken in een besloten omgeving (bijvoorbeeld bij iemand thuis, maar ook in winkels, op bedrijventerreinen of in parkeergarages).

Hier is het verboden als het filmen niet eerst van tevoren duidelijk aangekondigd is. Het verbod is gebaseerd op het feit dat onaangekondigd filmen een schending van de privacy is van de gefilmde personen. In de private sectoren zien we dat camera’s vooral worden ingezet om eigendommen en personen te beschermen. Privaat cameratoezicht is wettelijk vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Net als bij publiek cameratoezicht geldt ook voor privaat cameratoezicht het uitgangspunt dat het cameratoezicht in verhouding moet staan tot de ernst van de situatie en niet door andere, minder ingrijpende, maatregelen kan worden vervangen.

Onder bepaalde voorwaarden mag een werkgever ook cameratoezicht houden op de werkplek. Bijvoorbeeld om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. Ook hier geldt dat dit wel van tevoren moet worden aangekondigd.

De laatste jaren zien we dat cameratoezicht steeds vaker wordt toegepast. Publiek en privaat cameratoezicht lopen dan ook steeds verder in elkaar over. Zo worden bedrijventerreinen en winkelcentra beveiligd door camera’s die zich zowel in het publieke als private domein bevinden. Maar de vraag of cameratoezicht zelf effectief is, is steeds moeilijker te beantwoorden. Naast objectieve resultaten spelen er ook vaak subjectieve gevoelens mee en deze laten zich nu eenmaal niet makkelijk meten.

VIB Netwerken helpt u graag verder

Zoals blijkt is cameratoezicht onderhevig aan een paar strenge eisen. VIB Netwerken heeft veel ervaring op het gebied van installatie van camera’s. Wij helpen u graag over wat VIB Netwerken voor u kan betekenen op het gebied van veiligheid en cameratoezicht.


Wilt u ook aan de slag met cameratoezicht? Download dan ons whitepaper ‘Een veilig bedrijfspand’